به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،خوراک دام پارس در٧ ماهه منتهی به تیر٩٨ مبلغ ١١میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود که ١میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد.