به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت صنعتی پارس مینو در ۴ماهه منتهی به تیر ٩٨مبلغ ١۴٣میلیارد تومان فروش داشته است که ۴٩میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد.فروش ۴ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه قبلی ٧۵درصد افزایش یافته است.