به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت بهنوش ایران با فروش ٨٣میلیارد تومانی در تیر ماه ٩٨ بیشترین فروش ماهانه ٢ سال اخیر خود را رقم زد و مجموع فروش ۴ماهه منتهی به تیر ٩٨به ٢۴٣میلیارد تومان رسید .