به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت گلوکوزان در ١٠ماهه منتهی به تیر٩٨ مبلغ ٣١٧میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۵٠درصدی داشته است ،گفتنی است فروش تیر ماه ۴٠میلیارد تومان بود.در سال مالی جاری فروش های ماهانه متحول شده و روند بسیار خوبی داشته است ،فروش های ماهانه سال جاری در همه ماه ها بیشتر از دوره مشابه قبلی بود.