به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی اهم مطالب مربوط به کنفرانس اطلاع رسانی را منتشر نمود.در سامانه تدان ١١سوال مطرح شده بود که به هر یازده سوال پاسخ داده شد.