به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان ایلام در گزارش تفسیری اعلام نمود،مبلغ فروش پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به دی ٩٨ مبلغ ١٩۶میلیارد تومان می باشد ،حال آنکه بهای تمام شده نیز ١٣٣میلیارد تومان برآورد شده است.درصورت تحقق میزان فروش برآورد شده شاهد افزایش٩٠درصدی مبلغ فروش نسبت به سال مالی ٩٧خواهیم بود.گفتنی است هزینه های فروش نیز ۵۵میلیارد تومان و سود و زیان خالص هر سهم نیز٢٢٢ریال زیان برآورد شده است .علت پیش بینی زیان علی رغم افزایش ٩٠درصدی مبلغ فروش ،پیش بینی افزایش هزینه های اداری و فروش به میزان٢۶٩درصد می باشد.