مجمع تاپیکو امروز با حضور بیش از ٩٠ درصد سهامداران تشکیل شد.