به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سالمین در ۴ ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ۶۵میلیارد تومان فروش داشته است که ١٨ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر می باشد بیشترین فروش ماهانه ٢سال اخیر در اردیبهشت سال جاری بوده است.