به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت گروه تولیدی مهرام در ۴ماهه منتهی به تیر ٩٨مبلغ١٢١ میلیارد تومان فروش داشته است که٣٧ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد.فروش تیر بیشترین فروش ماهانه از سال ٩۶ تا کنون بوده است.