به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی در ۴ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ١٣٧میلیارد تومان درآمد فروش داشته است که نسبت به دوره مشابه قبلی ٣٨درصد رشد داشته است.فروش تیرماه نیز۴١ میلیارد تومان بود.