به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شیر پاستوریزه پگاه فارس در ۴ماهه منتهی به تیر٩٨ مبلغ ١۶٠میلیارد تومان فروش داشته است،که ۴٣ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد . فروش تیر بیشترین فروش ماهانه دو سال اخیر می باشد.