به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در ۶ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ٣٣١ریال سود برای هر سهم محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه قبلی افزایش ٩٧ درصدی داشته است .سود دوره مشابه قبلی ١۶٨ ریال بود .گفتنی است درآمد های عملیاتی ٩۶درصد ،هزینه های فروش ١٧درصد افزایش داشته است ،حال آنکه سودعملیاتی نیز افزایش ٩٨درصدی داشته است.