به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت نوش مازندران در ۴ماهه منتهی به ۵ میلیارد تومان فروش داشته است،که یک میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به تیر ماه می باشد.شرکت در دو سال اخیر تقریبا فروش متعادلی داشته است.