به گزارش کدال نگر بورس٢۴،حسابرس سود هر سهم پاکسان را در ۶ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ مبلغ ٧۴٢ ریال تعیین کرد که با احتساب افزایش سرمایه ١٠٠درصدی ٧١٧درصد نسبت به دوره مشابه قبلی افزایش یافته است .گفتنی است درآمد های عملیاتی ٨۵درصد و هزینه های فروش ١٣درصد نسبت به دوره مشابه قبلی افزایش یافته است سود عملیاتی نیز رشد چشمگیر ۵۴٢درصدی داشته است.