به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۶٩ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت را به قیمت ۵٠١ میلیارد تومان خریداری نمود.