تعداد دو میلیارد سهم شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با نماد معاملاتی "تاصیکو" در روز نهم اردیبهشت با کشف قیمت ٢٢٠تومان در بورس تعداد ۵٢میلیون سهم شرکت کشت و صنعت شریف‌آباد با نماد معاملاتی "زشریف" در روز ٣١ اردیبهشت‌ با کشف قیمت ۴٢٠تومان در فرابورس تعداد ۴٠میلیون سهم شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران با نماد معاملاتی "دکپسول" در روز ۵ خرداد با کشف قیمت ۵٧٠تومان در فرابورس تعداد ٢٠٠میلیون سهم شرکت پلی پروپیلن جم با نماد معاملاتی"جم پیلن" در روز ٢٧خرداد با کشف قیمت ٢٢۵٠تومان در بورس تعداد ١٣٠میلیون سهم شرکت سیمرغ با نماد معاملاتی "سیمرغ" در روز ٢ تیرماه با کشف قیمت ۵١٠تومان در بورس تعداد ۴٠میلیون سهم شرکت دارویی ره‌آورد تامین با نماد معاملاتی "درهآور" در روز ١٢ تیرماه با کشف قیمت ٣١۵تومان در بورس تعداد ٣٠٠میلیون سهم شرکت پتروشیمی نوری با نماد معاملاتی "نوری" در روز ٢٢ تیر با کشف قیمت ٣١٢۵تومانی در بورس تعداد ٧۵میلیون سهم شرکت پخش هجرت با نماد معاملاتی "هجرت" در روز ١٨ مرداد با کشف قیمت ١٨۵٠ تومانی در بورس تعداد ٧۵میلیون سهم شرکت غلتک‌سازان سپاهان با نماد معاملتی "فسازان" در روز ٢٨ مرداد با کشف قیمت ٨۴٠ تومانی

بورس 24 : از ابتدای امسال تا کنون 9 عرضه اولیه در بازار سرمایه به سرانجام رسیده است.

از ابتدای امسال تا کنون 9 عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران انجام شده است که جزئیات آن ها بدین شرح است:
1. تعداد دو میلیارد سهم شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با نماد معاملاتی "تاصیکو" در روز نهم اردیبهشت با کشف قیمت 220تومان در بورس،
2. تعداد 52میلیون سهم شرکت کشت و صنعت شریف‌آباد با نماد معاملاتی "زشریف" در روز 31 اردیبهشت‌ با کشف قیمت 420تومان در فرابورس،
3. تعداد 40میلیون سهم شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران با نماد معاملاتی "دکپسول" در روز 5 خرداد با کشف قیمت 570تومان در فرابورس،
4. تعداد 200میلیون سهم شرکت پلی پروپیلن جم با نماد معاملاتی"جم پیلن" در روز 27خرداد با کشف قیمت 2250تومان در بورس،
5. تعداد 130میلیون سهم شرکت سیمرغ با نماد معاملاتی "سیمرغ" در روز 2 تیرماه با کشف قیمت 510تومان در بورس،
6. تعداد 40میلیون سهم شرکت دارویی ره‌آورد تامین با نماد معاملاتی "درهآور" در روز 12 تیرماه با کشف قیمت 315تومان در بورس،
7. تعداد 300میلیون سهم شرکت پتروشیمی نوری با نماد معاملاتی "نوری" در روز 22 تیر با کشف قیمت 3125تومانی در بورس،
8. تعداد 75میلیون سهم شرکت پخش هجرت با نماد معاملاتی "هجرت" در روز 18 مرداد با کشف قیمت 1850 تومانی در بورس،
9. تعداد 75میلیون سهم شرکت غلتک‌سازان سپاهان با نماد معاملتی "فسازان" در روز 28 مرداد با کشف قیمت 840 تومانی.