داروخانه و یا سوپر مارکت و یا کسب و کار مشابه می تواند به راحتی تاسیس یا ورشکسته شود و از بین برود. اما ما نمی‌توانیم در مورد نهاد مالی اینگونه به موضوع بنگریم.