به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ٣٣ درصدی شرکت صنایع خاک چینی ایران از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.