به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت لبنیات کالبر در ۴ ماهه سال جاری ٣١ میلیارد تومان فروش داشته است که ٨میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به تیر ماه می باشد.فروش ۴ ماهه سال جاری در مقایسه با ۴ماهه ٩٧ افزایش ۶٣ درصدی داشته است.