به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت لبنیات پاستوریزه پاک در ۴ ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ٣٠۴ میلیارد تومان فروش داشته است که ٨١ میلیارد تومان آن متعلق به تیر ماه می باشد.فروش های شرکت از اسفند ٩٧ متحول شده و وارد کانال ٨٠ میلیارد تومانی شده است.