به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت بیمه اتکای ایرانیان در ٧ ماهه منتهی به تیرسال٩٨ مبلغ۶٩میلیارد تومان درآمد کسب نموده است که ٨میلیارد تومان آن مربوط به تیر ماه می باشد.درامد تیر ماه از میانگین فروش ٧ ماهه کمتر می باشد.