به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بیمه نوین در۴ماهه منتهی به تیر٩٨ مبلغ ٢۴٣میلیارد تومان درآمد داشته است که ٧۵میلیارد تومان از این درآمد در تیر ماه تحقق یافته است.گفتنی است درآمد ۴ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه قبلی افزایش ۴٣ درصدی داشته است.