به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک تجارت اعلام نمود بدهی های آقای زنوزی به شرکت های زیر مجموعه گروه بانک گردشگری منتقل شده و گروه متعلق به آقای زنوزی مطلق به بانک تجارت بدهی ندارد.