به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت بیمه کوثر در ۴ماهه منتهی به تیر٩٨ مبلغ٨٨٣ میلیارد تومان درآمد داشته است که ٢۴۴میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به تیر ماه می باشد.بیشترین مبلغ درآمد در ٢ سال اخیر در خرداد سال جاری بوده است.