به گزارش کدال نگر بورس۲۴،حسابرس سود هرسهم صنایع بهداشتی ساینا را در ۶ماهه منتهی به خرداد ۹۸مبلغ ۱۰۸۳ریال اعلام نمود که افزایش ۸۵۸درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی داشته است.سود حسابرسی نشده ۶ماهه ۱۰۹۰ریال بود.گفتنی است در این دوره درآمد های عملیاتی ۱۴۷درصد،هزینه های عمومی و فروش ۱۲۱درصد نسبت به دوره مشابه قبلی افزایش داشته است.حال آنکه سود عملیاتی رشد ۵۵۶درصدی داشته است.