به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بیمه ما در ۴ماهه منتهی به ١٣٩٨.٠۴.٣١مبلغ ٢۵١ میلیارد تومان درآمد کسب نموده است که ٧٠ میلیارد تومان از این مبلغ در تیر ماه محقق شده است.درآمد ۴ماهه سال جاری در مقایسه با ۴ماهه ٩٧ افزایش ٣١درصدی داشته است.