به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت تولید مواد اولیه داروپخش محصولات جدید شامل :شربت گایا کدین،قرص متادون ٢٠ میلی گرم،قرص بوپرونورفین٢میلی گرم،قرص متادون۴٠میلی گرم،تولید خواهد کرد که۵درصد از کل فروش سال جاری خواهد بود.