به گزارش کدال نگر بورس٢۴،به علت وجود ابهامات موجود در شفافیت اطلاعاتی ناشر تعلیق نماد بانک ملت ١۶ روز دیگر تمدید شد.