بانک صادرات با انتشار گزارش ٣ ماهه خود نشان داد با تحولات همه جانبه همراه شده است؛ از یک سو شاهد تحول در وضعیت درآمدی بانک هستیم و از سوی دیگر هزینه های بانک کنترل گردیده و همین دو عامل سبب رسیدن بانک به سود در ٣ ماهه نخست شده است.

بانک صادرات با انتشار گزارش 3 ماهه خود نشان داد با تحولات همه جانبه همراه شده است؛ از یک سو شاهد تحول در وضعیت درآمدی بانک هستیم و از سوی دیگر هزینه های بانک کنترل گردیده و همین دو عامل سبب رسیدن بانک به سود در 3 ماهه نخست شده است.

بانک صادرات در سرفصل های درآمدی خود شاهد رشد بسیار خوبی می باشد؛ به طوری که سود تسهیلات اعطایی با رشد 16 درصدی و در مقابل سود سپرده ها با کاهش 3 درصدی همراه شده است که این امر نشان می دهد بانک علی رغم تسهیلات دهی بیشتر، به دلیل کنترل نرخ سود سپرده ها با کاهش هزینه های تامین مالی و در نهایت رشد حاشیه سود همراه شده است.

بانک در بخش درآمد های غیر مشاع نیز بسیار مثبت عمل کرده است. نتیجه مبادلات ارزی بانک با جهش قابل توجه 680 درصدی همراه شده وسایر درآمد های بانک نیز 99 درصد رشد داشته است. در نهایت شاهد رشد 74 درصدی درآمد های غیر مشاع در این بانک هستیم.

اما در سرفصل هزینه ای بانک تغییرات جدی به وجود آمده است؛ مطالبات مشکوک الوصول بانک با افت شدید 78 درصدی به 11 میلیارد تومان در 3 ماهه رسیده است.

هزینه های مالی بانک نیز 24 درصد کاهش داشته است و در نهایت شاهد سود خالص 14 میلیارد تومانی در بانک صادرات در 3 ماهه هستیم. که این سود به دلیل برآیند تغییرات مثبت رشد درآمدی و کنترل هزینه ای به وجود آمده و در دوره های پیش رو تا پایان سال این روند بهبود خواهد یافت.

بانک صادرات اعلام نموده نرخ سود سپرده های بلند مدت 15 درصد می باشد، عاملی که سبب کاهش سود پرداختی به سپرده ها شده است.

علی رغم ثبات سود سپرده ها در حد الزامات بانک مرکزی، مانده سپرده های بانک با رشد 5 درصدی در 3 ماهه ابتدای سال 98 همراه شده است.