به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بورس انرژی ایران در خصوص عرضه فرآورده های نفتی اقدام به ارائه شفاف سازی نمود.