به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره پالایش نفت اصفهان افزایش سرمایه ٢٢٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته ،اندوخته طرح و توسعه را به تصویب رساند.