به طور کلی روند شرکت های سیمانی در حال حاضر مثبت است و در نظر داریم افزایش تولید شرکت را به سمت صادرات سوق دهیم.