همزمان با رشد بازار و افزایش شاخص کل صندوق های سرمایه گذاری سهامی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده اند. به طوری که بازدهی ۵ صندوق برتر ۵ ماه گذشته به طور متوسط ٨٠ درصد بوده است.