به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت های فرآوری زغال سنگ پروده طبس و پلی اکریل ایران سهامداران خود را برای حضور در مجمع دعوت نمودند.