به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت پتروشیمی خارک در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ به حدود ١١۴١ میلیارد تومان رسید.