به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سیمان خاش در ۴ماهه منتهی به تیر ماه٩٨ مبلغ ٣۵میلیارد فروش داشته است که ١٠میلیارد تومان آن مربوط به فروش تیر ماه می باشد .فروش تیر ماه از میانگین فروش ۴ماهه بالاتر می باشد.