به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،سیمان ایلام در ۶ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ٧٧میلیارد تومان فروش داشته است که ١٣میلیارد تومان آن مربوط به تیرماه می باشد .سیمان ایلام در اردیبهشت سال٩٨ فروش ١٩میلیاردی را تجربه کرده است که بیشترین مبلغ فروش ماهانه از بهمن سال٩۵ تاکنون می باشد.