به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سیمان فارس در ۴ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ ٣۴میلیارد تومان فروش داشته است که ١٠میلیارد تومان آن را در تیر ماه فروخته است.گفتنی است فروش ۴ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۴٢درصد افزایش داشته است.