به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان شاهرود در ۴ماهه سال جاری ۶٧میلیارد تومان فروش داشته است که ٢٧میلیارد تومان آن مربوط به تیرماه می باشد.مبلغ فروش تیر ماه بیشترین مبلغ فروش ماهانه از سال ٩۶تاکنون می باشد.