به گزارش کدال نگر بورس٢۴،صنایع سیمان دشتستان در ١٠ماهه منتهی به تیر٩٨مبلغ ١١١میلیارد تومان فروش داشته است که ١٢میلیارد تومان آن مربوط به فروش تیر ماه می باشد.فروش تیر ماه از میانگین فروش ١٠ ماهه بیشتر می باشد.