به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت سیمان داراب در ۴ماهه منتهی به ١٣٩٨/٠۴/٣١مبلغ ٣۵میلیارد تومان فروش داشته است که ١١میلیارد تومان ان مربوط به تیر ماه می باشد .فروش شرکت در ۴ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه قبلی افزایش ٣درصدی داشته است.