به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بیمه رازی اهم مطالب مربوط به صورت های مالی منتهی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ را منتشر نمود.