به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان هگمتان در ۶ماهه منتهی به تیرماه٩٨مبلغ ١١٨میلیارد تومان درآمد فروش کسب نموده است که ٢٢میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به تیر ماه می باشد.بیشترین مبلغ فروش ماهانه در طی دوسال اخیر در اردیبهشت ٩٨ بوده که مبلغ آن٢٧میلیارد تومان می باشد.