به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجموع فروش ۴ماهه سال جاری شرکت سیمان سفید نی ریز در سال جاری مبلغ ١٨میلیارد تومان می باشد که ۴میلیارد تومان ان مربوط به تیر ماه می باشد.فروش تیر ماه اندکی پایین تر از میانگین فروش ۴ماهه می باشد. گفتنی است روند فروش شرکت تقریبا در ٢سال اخیر یک نواخت بوده است.