اوره گرانول پتروشیمی کرمانشاه امروز در بورس کالا با حجم ٢۵٠٠ تن و نرخ پایه ٢١۴٨ تومان عرضه شد که با توجه به تقاضای...