به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان اصفهان در ۴ماهه منتهی به تیرماه ٩٨مبلغ ٣٣میلیارد تومان درآمد کسب نموده است که ١۶میلیارد تومان از این مبلغ در تیر ماه محقق شده است .فروش تیر ماه ١ میلیارد تومان کمتر از فروش ٣ماهه اول سال می باشد.