به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد فروش شرکت صنعتی بهشهر در ٧ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٨ به حدود ١۵٢۴ میلیارد تومان رسید.