به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت صنعتی بهپاک در ٧ ماهه نخست سال مالی منتهی به آذر ١٣٩٨ به حدود ۴٧۶ میلیارد تومان رسید.