به گزارش بورس٢۴،شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان یکصد و هفدهمین شرکت در بازار دوم فرابورس درج نماد شده است گفتنی است، این شرکت با نماد سپرده در گروه فعالیت های کمکی به نمادهای مالی واسط قرار گرفته است