به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیشه و گاز در خصوص کنفرانس اطلاع رسانی برگزار شده توضیحات تکمیلی ارائه نمود.